Regulamin Sklepu Internetowego Mebligrono.pl

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Mebigrono [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym www.mebligrono.pl, jest własnością ToEgo Anna Siadul, ul. Lisia 53/65 , 65-093 Zielona Góra, NIP 9291758886, REGON 081193622.

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

Mebligrono
ul. Szczekocińska 21
65-318 Zielona Góra 

1.3. Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: sklep@mebligrono.pl oraz bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.mebligrono.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.mebligrono.pl jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość.

Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, a przedsiębiorca dodatkowo musi przekazać nazwę firmy oraz NIP. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Szczegółowe zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.4. W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.mebligrono.pl, cena, koszty wysyłki oraz dostępność towaru, którym Klient jest zainteresowany zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostaną podane niezwłocznie. W przypadku różnicy w cenie, bądź braku zgody przez Klienta na podane przez Sklep koszty związane między innymi z dostawą towaru, Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email na adres: sklep@mebligrono.pl w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak informacji w tym zakresie traktuje się jako akceptację ceny podanej przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.6. Sklep [ToEgo Anna Siadul z siedzibą w Zielonej Górze] nie jest producentem oferowanych produktów.

1.7. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być osoby fizyczne (które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa) oraz przedsiębiorcy (podmioty indywidualne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkami prawa handlowego. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych). Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.8. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

1.9. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.10. Zapłata ceny za produkt następuje przed wydaniem produktu Klientowi. Strony na podstawie indywidualnych uzgodnień mogą ustalić inne zasady płatności, które muszą być zaakceptowane przez obydwie strony.

1.11. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.mebligrono.pl. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Podczas rejestracji w Sklepie, składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, składania zamówienia jako Gość bezpośrednio przez stronę internetową www.mebligrono.pl, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.

W momencie rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.mebligrono.pl - udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (regulamin sklepu pojawia się w tej samej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie 'Zapoznałem się z REGULAMINEM SKLEPU i akceptuję jego warunki.'. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.mebligrono.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.

W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas Klient otrzymuje link z Regulaminem na adres e-mail i jest informowany przez Sklep o istnieniu Regulaminu. 

1.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

1.12.1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

1.12.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 1.12.1.

1.12.3. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 1.12.2.

1.12.4. Klient akceptując regulamin, jednocześnie oznajmia, iż zapoznał się z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA MEBLI, dostępną w zakładce REGULAMIN na stronie sklepu mebligrono.pl. INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA MEBLI zostanie przesłana Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu na stronie internetowej www.mebligrono.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

2.2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

2.3. Koszty wysyłki towaru do Klienta, transportu towaru do Klienta, wysyłki zwrotnej towaru, transportu zwrotnego towaru, montażu towaru, o ile montaż jest w ogóle świadczony przez Sklep, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę.

2.3.1. W przypadku gdy Klient ma zamiar złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej wówczas Klient otrzymuje od Sklepu do wypełnienia formularz zamówienia. Klient wypełnia formularz zamówienia również podczas zakupu na stronie internetowej www.mebligrono.pl (tj. zakup poprzez koszyk). Formularz zamówienia pozwala na określenie zasad realizacji umowy, określa koszty związane z realizacją zamówienia.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep niezwłocznie przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie niezwłocznie przesłane do Klienta. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4.Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.mebligrono.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. Zaliczka może być pobierana przez Sklep również w przypadku towarów będących na magazynie Sklepu.

2.5. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniony przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

2.6. W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki ustalonej przez Sklep. W przypadku braku wpłaty zaliczki zamówienie jest anulowane przez Sklep. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki. 

§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie

3.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu (zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin dostawy zostanie podany Klientowi przez przedstawiciela Sklepu po otrzymaniu przelewu.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8% zamówienia bądź prawo do przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu (zapłata całej ceny) – o ile strony nie postanowią odmiennie. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony i zostanie podany indywidualnie. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep ma prawo naliczania dziennej opłat za przechowanie w wysokości 0,8 % zamówienia bądź ma prawo przekazania towaru na przechowanie firmą zewnętrznym na ryzyko i koszt Klienta.

3.3. Dostawa

Dzień wysyłki/wydania towaru z magazynu Sklepu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta, chyba że sklep ustali z klientem inny termin dostawy. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy w szczególności firmy kurierskiej, przewoźnika, firmy transportowej. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu po uzgodnieniu takiej opcji ze sklepem (wówczas na Klienta przechodzi ryzyku utraty czy uszkodzenia towaru).

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za wysyłkę/transport towaru zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

4.2. Koszty transportu/wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszt transportu zwrotnego/ wysyłki zwrotnej towaru - w przypadku odstąpienia od umowy - ponosi Klient (koszt kierunek Klient - Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu /wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep - Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.3. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie. Sklep zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru wyłącznie na terenie Polski.

4.4. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

4.5. W przypadku transportu realizowanego przez własną lub zewnętrzną firmę transportową/spedycyjną/ kuriera klient ma obowiązek odebrać mebel.

 4.6. Klient zobowiązany jest:

- odebrać meble w wyznaczonym przez Sklep terminie  w godzinach od 6:00 do 22:00, o ile nie zostało to ustalone inaczej przy składaniu zamówienia.

- przed odebraniem zamówienia obejrzeć meble, czy nie mają widocznych uszkodzeń i czy są zgodne z zamówieniem.

- poinformować o braku możliwości odbioru mebli w wyznaczonym przez Sklep terminie (Przed dostawą mebli we wiadomości e-mail przekazujemy termin dostawy. Jeżeli nie mają Państwo możliwości odebrać mebli w wyznaczonym terminie, wówczas przekażemy kolejne 2 terminy.)

- wybrać któryś z 3 wskazanych terminów dostaw.

4.7. Jeżeli klient nie dotrzyma któregoś z zobowiązań, może być obarczony dodatkowymi kosztami.

4.8. Przypominamy, że cena nie dotyczy transportu dedykowanego, łączenie transportu jest praktyką stosowaną przez wszystkie firmy transportowe i kurierskie, chyba że transport jest dedykowany (dopasowanie się z terminem i godzinami dostaw, włącznie z możliwością dodatkowej usługi wniesienia), ale wówczas koszt mocno wzrasta.

4.9. W sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany terminu dostawy. Podany termin realizacji zamówienia jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie. Taka informacja zostanie niezwłocznie podana klientowi przez Sklep.

§ 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

ING BANK ŚLĄSKI

22 1050 1911 1000 0092 7228 9803

ToEgo Anna Siadul

ul. Lisia 53/65, 65-093 Zielona Góra

5.2. W przypadku płatności za pobraniem, Klient dokonuje płatności odliczoną gotówką u kuriera/ kierowcy/ przewoźnika przed odbiorem zamówienia.

 

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; zaś przed upływem roku od wydania towaru Przedsiębiorcy. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Brak dokonania aktów staranności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską/ przewoźnika/ firmę transportową.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą e-mail pod adresem info@meblisto.pl

6.3. Reklamację towaru, w ramach przysługującej rękojmi, należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub mailowej. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.meblisto.pl w zakładce regulamin. Konsumenta obowiązuje 2letnia rękojmia, zaś Przedsiębiorcę 1 rok.

6.3.1.Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika, zewnętrznej firmy transportowej należy dołączyć protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: info@meblisto.pl lub telefonicznie.

6.4. W przypadku odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru należy dołączyć do towaru dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce REGULAMIN.

6.4.1. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do podanego przez Sklep adresu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy.

Klient może złożyć oświadczenie wg wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia można go pobrać na stronie www.meblisto.pl w zakładce regulamin. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w żadnym wypadku Przedsiębiorcy, chyba że możliwy zwrot zostanie uzgodniony ze Sklepem za obopólną zgodą.

6.6.1. Towar powinien być odesłany (w przypadku reklamacji i odstąpienia) w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru. Klient powinien odesłać towar do Sklepu na własny koszt. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie Klientowi zwrócony, jeśli Sklep pozytywnie ustosunkuje się reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki nie może być jednak większy, niż koszt dostawy danego produktu. Sklep może odebrać reklamowany towar od klienta, jeżeli uzgodni tak z klientem w trakcie trwania procesu reklamacji.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie/okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres podany przez Sklep w wiadomości e-mail, po zweryfikowaniu reklamacji. Przesyłka wysłana bez kontaktu ze Sklepem na adres Sklepu lub adres do faktury może nie zostać przyjęta. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia towaru po jego otrzymaniu i informuje o dalszych krokach.

6.6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 ustawy o prawach konsumenta); jak również w przypadku sprowadzenia towaru na specjalne zamówienie klienta.

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

 

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry typu PONY, skór naturalnych, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze typu PONY, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić. Kolor tkaniny/skóry ze względów technologicznych może nieznacznie odbiegać od wzornika.

Wymiary mebli tapicerowanych mogą różnić się w granicach ± 5cm.

 

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że Administratorem danych jest ToEgo Anna Siadul z siedzibą w Lisia 53/65, 65-093 Zielona Góra, NIP: 9291758886. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. ToEgo Anna Siadul, ul. Lisia 53/65 , 65-093 Zielona Góra, NIP 9291758886, REGON 081193622.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in... bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na Meblisto.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:

- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów

- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,

- w celach marketingowych oraz

- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1.W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych  winien  zwracać  się  do  Administratora  Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, dane faktury jest konieczne [ art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§9. Polityka prywatności

9.1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest ToEgo Anna Siadul z siedzibą w Lisia 53/65, 65-093 Zielona Góra,

NIP: 9291758886. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in... bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na Meblisto.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

9.2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, nazwa i numer NIP firmy.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter, wysyłaniem próbników czy wycen.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

- w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli chciałeś otrzymać próbniki czy wycenę.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@meblisto.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

9.3. Pliki cookies

Witryna Meblisto.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ToEgo Anna Siadul w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://ciasteczka.eu/#jak-wylaczyc-ciasteczka

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

10.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.meblisto.pl.

10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.4. Pliki związane z realizacją umowy (regulamin, formularz zamówienia, formularz reklamacji,  formularz zwrotu)  udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie PDF na stronie www.meblisto.pl oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

10.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w zakładce Informacja na dole strony.

10.6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

10.7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, zostaje poddane sądowi powszechnemu w Zielonej Górze. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.